เอกสาร - ประวัติ

เอกสาร - ประวัติWe are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


ข้อ 1 - 30 และภาคผนวก
พันธสัญญาแห่งสันนิบาตชาติ

พันธสัญญาแห่งลีกแห่งชาติ

คู่สัญญาระดับสูง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและเพื่อ
บรรลุสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศโดยการยอมรับข้อผูกพันที่จะไม่หันไปทำสงครามโดย
การกำหนดความสัมพันธ์ที่เปิดกว้าง ยุติธรรม และมีเกียรติระหว่างประเทศต่างๆ โดยการจัดตั้งอย่างมั่นคงของ
ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศในฐานะหลักความประพฤติที่แท้จริงระหว่างรัฐบาล และโดย
การธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและความเคารพอย่างถี่ถ้วนต่อพันธกรณีตามสนธิสัญญาทั้งหมดในการจัดการกับองค์กร
ประชาชนซึ่งกันและกัน เห็นด้วยกับพันธสัญญานี้ของสันนิบาตชาติ

หัวข้อที่ 1.

สมาชิกดั้งเดิมของสันนิบาตชาติจะต้องเป็นสมาชิกของผู้ลงนามซึ่งมีชื่ออยู่ในภาคผนวกของกติกานี้และรัฐอื่นๆ เหล่านั้นที่มีชื่ออยู่ในภาคผนวกตามที่จะต้องภาคยานุวัติโดยไม่ต้องสงวนกติกานี้ ภาคยานุวัติดังกล่าวจะมีผลโดยการประกาศฝาก
กับสำนักเลขาธิการภายในสองเดือนนับแต่วันที่ประกาศกติกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับ
ถูกส่งไปยังสมาชิกอื่น ๆ ของลีก รัฐ การปกครอง หรืออาณานิคมใดๆ ที่ปกครองตนเองโดยสมบูรณ์
ที่ไม่ได้ระบุชื่อในภาคผนวกอาจกลายเป็นสมาชิกของสันนิบาตได้ ถ้าการรับเข้านั้นตกลงกันโดยสอง-
ในสามของสมัชชา โดยจะต้องให้การค้ำประกันที่มีผลถึงเจตนาอันจริงใจต่อ
ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของตนและต้องยอมรับระเบียบดังกล่าวตามที่ .กำหนด
สันนิบาตที่เกี่ยวกับกองทัพ กองทัพเรือ กองทัพอากาศและอาวุธยุทโธปกรณ์ สมาชิกคนใดก็ได้ของลีก
อาจ ถอนตัวจากสันนิบาต หลังจากแจ้งความประสงค์ที่จะทำเช่นนั้นได้สองปีแล้ว โดยที่ทุกคน
ภาระผูกพันระหว่างประเทศและภาระผูกพันทั้งหมดภายใต้กติกานี้จะต้องได้รับการปฏิบัติตามที่
เวลาของการถอนตัว

ข้อ 2

การดำเนินการของสันนิบาตภายใต้กติกานี้จะกระทำได้โดยผ่านเครื่องมือของ
สมัชชาและสภากับสำนักเลขาธิการถาวร

ข้อ 3

สมัชชาจะประกอบด้วยผู้แทนของสมาชิกของสันนิบาต สมัชชาจะ
พบกันตามช่วงเวลาที่กำหนดและเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น ณ ที่นั่งของลีกหรือที่
ที่อื่นตามที่ตกลงกันไว้ สมัชชาอาจจัดการในเรื่องใด ๆ ในที่ประชุม
ภายในขอบเขตของการกระทำของลีกหรือส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของโลก ในการประชุมของ
สมัชชาสมาชิกแต่ละคนของสันนิบาตจะมีหนึ่งเสียงและไม่เกินสามคน
ตัวแทน.

ข้อ 4

สภาจะประกอบด้วยผู้แทนของพันธมิตรหลักและอำนาจที่เกี่ยวข้อง
พร้อมด้วยผู้แทนสมาชิกอีกสี่คนของสันนิบาต สมาชิกสี่คนนี้ของ
ลีกจะถูกเลือกโดยสมัชชาเป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของสมัชชา จนกว่าจะได้รับการแต่งตั้ง
ของผู้แทนสมาชิกสันนิบาตสี่คนซึ่งสภาได้รับคัดเลือกเป็นคนแรก
ผู้แทนของเบลเยียม บราซิล สเปน และกรีซ จะเป็นสมาชิกของสภา กับ
การอนุมัติเสียงข้างมากของสมัชชา สภาอาจเสนอชื่อสมาชิกเพิ่มเติมของลีก
ซึ่งผู้แทนจะเป็นสมาชิกของสภาเสมอ สภาด้วยความเห็นชอบอาจ
เพิ่มจำนวนสมาชิกสันนิบาตที่จะคัดเลือกโดยสมัชชาเพื่อเป็นตัวแทนใน
สภา. สภาจะประชุมเป็นครั้งคราวตามความจำเป็น และอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
ปี ณ ที่นั่งของลีก หรือที่อื่นที่อาจตัดสินได้ สภาอาจ
ดำเนินการในที่ประชุมในเรื่องใด ๆ ในขอบเขตของการกระทำของสันนิบาตหรือส่งผลกระทบต่อสันติภาพ
ของโลก สมาชิกของสันนิบาตที่ไม่ได้เป็นตัวแทนในสภาจะได้รับเชิญให้ส่ง
ให้ผู้แทนราษฎรนั่งเป็นสมาชิกในที่ประชุมสภาระหว่างการพิจารณาเรื่องต่างๆ
กระทบผลประโยชน์ของสมาชิกสันนิบาตนั้นโดยเฉพาะ ในการประชุมสภาแต่ละฝ่าย
สมาชิกของสันนิบาตที่เป็นตัวแทนในสภาจะมีหนึ่งเสียง และอาจมีจำนวนไม่เกิน
ตัวแทนคนหนึ่ง.

ข้อ 5

เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในกติกานี้หรือตามข้อกำหนดของสนธิสัญญานี้
การตัดสินใจในการประชุมใด ๆ ของสมัชชาหรือของคณะมนตรีจะต้องได้รับความยินยอมจาก
สมาชิกของลีกที่เป็นตัวแทนในที่ประชุม ทุกขั้นตอนในการประชุมของ
สภาหรือคณะมนตรี รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นการเฉพาะ
จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสมัชชาหรือสภาและอาจตัดสินโดยเสียงข้างมากของ
สมาชิกของลีกที่เป็นตัวแทนในที่ประชุม การประชุมครั้งแรกของสมัชชาและ
การประชุมครั้งแรกของสภาจะต้องเรียกประชุมโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา

ข้อ 6

สำนักเลขาธิการถาวรจะถูกจัดตั้งขึ้นที่ที่นั่งของลีก สำนักเลขาธิการจะ
ประกอบด้วยเลขาธิการและเลขานุการและพนักงานตามความจำเป็น เลขาคนแรก
นายพลจะเป็นบุคคลที่มีชื่อในภาคผนวก จากนั้นให้แต่งตั้งเลขาธิการ
โดยสภาโดยความเห็นชอบของเสียงข้างมากของสมัชชา เลขาและพนักงานของ
สำนักเลขาธิการจะได้รับการแต่งตั้งโดยเลขาธิการโดยความเห็นชอบของสภา NS
เลขาธิการจะกระทำการในฐานะนั้นในการประชุมของสมัชชาและของคณะมนตรีทุกครั้ง NS
ค่าใช้จ่ายของสำนักเลขาธิการจะต้องรับผิดชอบโดยสมาชิกของสันนิบาตตาม
การจัดสรรค่าใช้จ่ายของสำนักงานระหว่างประเทศของสหภาพไปรษณีย์สากล

ข้อ 7

The Seat of the League ก่อตั้งขึ้นที่เจนีวา คณะมนตรีอาจตัดสินเมื่อใดก็ได้ว่าที่นั่งของ
ลีกจะถูกจัดตั้งขึ้นที่อื่น ทุกตำแหน่งภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับลีก
รวมทั้งสำนักเลขาธิการจะเปิดให้เท่าเทียมทั้งชายและหญิง ตัวแทนสมาชิก
ของสันนิบาตและเจ้าหน้าที่ของสันนิบาตเมื่อประกอบกิจการของสันนิบาตจะได้เพลิดเพลิน
เอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการฑูต อาคารและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ลีกหรือ .ครอบครอง
เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมจะขัดขืนไม่ได้

ข้อ 8

สมาชิกของสันนิบาตตระหนักดีว่าการธำรงรักษาสันติภาพจำเป็นต้องลด
ยุทโธปกรณ์ของชาติถึงจุดต่ำสุดที่สอดคล้องกับความปลอดภัยของประเทศและการบังคับใช้โดย
การดำเนินการร่วมกันของพันธกรณีระหว่างประเทศ สภาโดยคำนึงถึงภูมิศาสตร์
สถานการณ์และพฤติการณ์ของแต่ละรัฐ จะต้องจัดทำแผนสำหรับการลดดังกล่าวสำหรับ
การพิจารณาและการดำเนินการของรัฐบาลต่างๆ แผนดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาใหม่
และแก้ไขอย่างน้อยทุกสิบปี หลังจากที่แผนเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองโดยหลาย
รัฐบาล ขอบเขตของอาวุธยุทโธปกรณ์ที่กำหนดไว้จะต้องไม่เกินโดยปราศจากการเห็นพ้องต้องกัน
ของสภา สมาชิกของสันนิบาตตกลงว่าการผลิตโดยวิสาหกิจเอกชนของ
อาวุธและอุปกรณ์ทำสงครามเปิดให้คัดค้านอย่างร้ายแรง สภาจะให้คำแนะนำว่าความชั่ว
ผลกระทบที่ดูแลการผลิตดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยคำนึงถึงความจำเป็นของ
สมาชิกของสันนิบาตที่ไม่สามารถผลิตยุทโธปกรณ์และยุทโธปกรณ์ของ
สงครามจำเป็นสำหรับความปลอดภัยของพวกเขา สมาชิกของลีกดำเนินการแลกเปลี่ยนอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา
ข้อมูลเกี่ยวกับขนาดของอาวุธยุทโธปกรณ์ การทหาร กองทัพเรือ และทางอากาศ และ
สภาพของอุตสาหกรรมดังกล่าวซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับวัตถุประสงค์ที่คล้ายสงครามได้

ข้อ 9

คณะกรรมการถาวรจะจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำคณะมนตรีในการดำเนินการของ
บทบัญญัติของมาตรา 1 และ 8 และเกี่ยวกับคำถามทางทหาร กองทัพเรือ และทางอากาศโดยทั่วไป

ข้อ 10.

สมาชิกของสันนิบาตจะเคารพและรักษาไว้ซึ่งต่อต้านการรุกรานจากภายนอก
บูรณภาพแห่งดินแดนและความเป็นอิสระทางการเมืองที่มีอยู่ของสมาชิกทั้งหมดในสันนิบาต ในกรณีใด ๆ
การรุกรานดังกล่าวหรือในกรณีที่มีการคุกคามหรืออันตรายจากการรุกรานดังกล่าว คณะมนตรีจะให้คำแนะนำแก่
วิธีการที่จะปฏิบัติตามพันธกรณีนี้

ข้อ 11

สงครามหรือการคุกคามของสงครามใด ๆ ไม่ว่าจะส่งผลกระทบทันทีต่อสมาชิกของสันนิบาตหรือไม่
ได้ประกาศให้เป็นข้อกังวลแก่ทั้งลีกแล้ว และสันนิบาตจะดำเนินการใด ๆ ที่
อาจถือว่าฉลาดและมีประสิทธิภาพในการปกป้องความสงบสุขของประชาชาติ ในกรณีฉุกเฉินดังกล่าว
ควรให้เลขาธิการตามคำร้องขอของสมาชิกสันนิบาตคนใดคนหนึ่งในทันที
เรียกประชุมสภา นอกจากนี้ยังประกาศว่าเป็นสิทธิที่เป็นมิตรของสมาชิกแต่ละคนของ
สันนิบาตเพื่อให้สภาหรือคณะมนตรีทราบด้วยประการใด ๆ
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่คุกคามสันติภาพหรือความดีระหว่างประเทศ
ความเข้าใจระหว่างประเทศที่สันติภาพขึ้นอยู่กับ

ข้อ 12.

สมาชิกของสันนิบาตตกลงว่าหากมีข้อพิพาทใด ๆ ที่น่าจะนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเกิดขึ้นระหว่างกัน
ให้แตกร้าวจะส่งเรื่องไปยังอนุญาโตตุลาการหรือให้สภาไต่สวนและ
ตกลงไม่ว่ากรณีใดให้หันไปทำสงครามจนกว่าสามเดือนหลังจากคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือรายงานของ
สภา. ในกรณีใด ๆ ภายใต้ข้อนี้ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะกระทำภายใน a
เวลาอันสมควรและรายงานของคณะมนตรีจะต้องจัดทำภายในหกเดือนหลังจากยื่นคำร้อง
ของข้อพิพาท

ข้อ 13

สมาชิกของสันนิบาตตกลงว่าเมื่อใดก็ตามที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาซึ่งพวกเขา
ยอมรับว่าเหมาะสมที่จะยื่นต่ออนุญาโตตุลาการและไม่สามารถตัดสินได้อย่างน่าพอใจโดย
ทางการทูตจะส่งเรื่องทั้งหมดไปยังอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทเกี่ยวกับการตีความ
ของสนธิสัญญา สำหรับคำถามใด ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการมีอยู่ของข้อเท็จจริงใด ๆ ซึ่งถ้า
ที่จัดตั้งขึ้นจะถือเป็นการละเมิดข้อผูกพันระหว่างประเทศใด ๆ หรือตามขอบเขตและลักษณะ
ของการชดใช้ที่ต้องทำหรือการละเมิดใด ๆ ดังกล่าว ให้ประกาศว่าเป็นส่วนหนึ่งของการชดใช้ที่โดยทั่วไป
เหมาะสมที่จะยื่นต่ออนุญาโตตุลาการ ในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าว ศาลของ
อนุญาโตตุลาการที่เสนอคดีให้เป็นไปตามที่คู่พิพาทตกลงกันหรือ
ที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ระหว่างพวกเขา สมาชิกของลีกตกลงว่าพวกเขาจะ
ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรางวัลใด ๆ ที่อาจได้รับและจะไม่หันไปทำสงคราม
กับสมาชิกของสันนิบาตซึ่งปฏิบัติตามนั้น กรณีไม่ปฏิบัติตาม
คำชี้ขาดดังกล่าว คณะมนตรีจะเสนอว่าควรดำเนินการตามขั้นตอนใดเพื่อให้มีผลบังคับ

ข้อ 14.

สภาจะต้องจัดทำและส่งไปยังสมาชิกของสันนิบาตสำหรับแผนการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมสำหรับ
การจัดตั้งศาลยุติธรรมระหว่างประเทศถาวร ให้ศาลมีอำนาจได้ยิน
และกำหนดข้อพิพาทใด ๆ ที่มีลักษณะระหว่างประเทศซึ่งคู่สัญญาจะยื่นเรื่องดังกล่าว NS
ศาลอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคำถามใด ๆ ที่สภาอ้างถึงก็ได้
หรือโดยสภา

ข้อ 15.

หากมีข้อโต้แย้งใด ๆ ที่น่าจะนำไปสู่การแตกร้าวระหว่างสมาชิกของสันนิบาตระหว่างสมาชิกของสันนิบาต
ไม่ถูกส่งไปยังอนุญาโตตุลาการตามมาตรา 13 สมาชิกของลีกตกลงว่า
พวกเขาจะยื่นเรื่องต่อสภา ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาทอาจส่งผลกระทบดังกล่าวโดย
แจ้งให้เลขาธิการทราบถึงการมีอยู่ของข้อพิพาทซึ่งจะทำทุกสิ่งที่จำเป็น
การเตรียมการสำหรับการสอบสวนและการพิจารณาอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อการนี้ฝ่ายต่างๆ ของ
ข้อพิพาทจะแจ้งต่อเลขาธิการโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
พร้อมข้อเท็จจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และคณะมนตรีอาจสั่งการตีพิมพ์ในทันที
คณะมนตรีจะพยายามดำเนินการระงับข้อพิพาท และหากความพยายามดังกล่าวประสบความสำเร็จ
ให้ถ้อยแถลงต่อสาธารณะโดยเปิดเผยข้อเท็จจริงและคำอธิบายเกี่ยวกับข้อพิพาทและ
เงื่อนไขในการระงับข้อพิพาทตามที่คณะมนตรีเห็นสมควร หากไม่ยุติข้อพิพาทดังกล่าว
สภาอย่างเอกฉันท์หรือโดยเสียงข้างมากจะต้องจัดทำและเผยแพร่รายงานที่มี
คำชี้แจงข้อเท็จจริงของข้อพิพาทและข้อเสนอแนะที่เห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสมใน
เกี่ยวกับเรื่องนี้สมาชิกของสันนิบาตที่เป็นตัวแทนของสภาอาจแถลงต่อสาธารณะ
ข้อเท็จจริงในข้อโต้แย้งและข้อสรุปในเรื่องเดียวกัน ถ้ารายงานของสภาคือ
สมาชิกเห็นชอบเป็นเอกฉันท์นอกจากผู้แทนของ
ฝ่ายในข้อโต้แย้ง สมาชิกสันนิบาตตกลงว่าจะไม่ทำสงครามกับฝ่ายใด
ข้อโต้แย้งที่เป็นไปตามคำแนะนำของรายงาน หากสภาไม่บรรลุ
รายงานที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์ นอกจากผู้แทนของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายในข้อพิพาท สมาชิกของลีกสงวนสิทธิของตนเอง
ดำเนินการตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อรักษาสิทธิและความยุติธรรม ถ้า
ข้อพิพาทระหว่างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ้างสิทธิ์โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและสภาพบ เกิดขึ้นจาก
เรื่องที่กฎหมายระหว่างประเทศอยู่ในเขตอำนาจศาลภายในประเทศของฝ่ายนั้นเท่านั้น สภา
จะต้องรายงานและจะไม่ทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตกลงกัน สภาอาจในกรณีใด ๆ
ภายใต้ข้อนี้ให้ส่งข้อพิพาทไปยังสมัชชา ข้อพิพาทจะถูกอ้างถึงตามคำขอของ
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อพิพาท โดยการร้องขอนั้นจะต้องทำภายในสิบสี่วันหลังจาก
การเสนอข้อพิพาทต่อสภา ในกรณีใด ๆ ที่อ้างถึงสมัชชาบทบัญญัติทั้งหมดของ
มาตรานี้และมาตรา 12 ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการและอำนาจของคณะมนตรีจะใช้บังคับกับ
การดำเนินการและอำนาจของสมัชชา โดยต้องรายงานโดยสมัชชา หากเห็นด้วยใน
โดยผู้แทนของบรรดาสมาชิกของสันนิบาตซึ่งเป็นตัวแทนในสภาและของ
สมาชิกส่วนใหญ่ในลีก ยกเว้นผู้แทนราษฎรในแต่ละกรณี
ฝ่ายในข้อพิพาทจะมีอำนาจเช่นเดียวกับรายงานของคณะมนตรีที่เห็นพ้องต้องกันโดย
สมาชิกของมันนอกเหนือจากผู้แทนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือหลายฝ่ายในข้อพิพาท

ข้อ 16.

หากสมาชิกของสันนิบาตทำสงครามโดยไม่คำนึงถึงพันธสัญญาภายใต้มาตรา 12, 13
หรือ 15 โดยแท้จริงแล้วให้ถือว่าได้ทำสงครามกับสมาชิกอื่น ๆ ของ
สันนิบาต ซึ่งดำเนินการทันทีเพื่อตัดขาดการค้าหรือการเงินทั้งหมด
ความสัมพันธ์ การห้ามการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างประเทศของตนกับคนชาติของ
รัฐที่ละเมิดพันธสัญญา และการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ทางการเงิน การค้า หรือส่วนตัวทั้งหมด
ระหว่างคนชาติของรัฐผู้ละเมิดพันธสัญญากับคนชาติของรัฐอื่นใด ไม่ว่า
เป็นสมาชิกของลีกหรือไม่ ในกรณีดังกล่าว ให้เป็นหน้าที่ของคณะมนตรีที่จะเสนอแนะต่อสภา
รัฐบาลหลายแห่งกังวลว่ากองทัพ ทหารเรือ หรือกองทัพอากาศใดที่สมาชิกของ
สันนิบาตจะต้องสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธอย่างร้ายแรงเพื่อใช้ในการปกป้องพันธสัญญาของ
ลีก. สมาชิกของสันนิบาตเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเขาจะสนับสนุนซึ่งกันและกันใน
มาตรการทางการเงินและเศรษฐกิจภายใต้ข้อนี้ เพื่อลด
ความสูญเสียและความไม่สะดวกที่เกิดจากมาตรการข้างต้นและจะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
อีกประการหนึ่งในการต่อต้านมาตรการพิเศษใด ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่จำนวนหนึ่งในจำนวนของพวกเขาโดยการทำลายพันธสัญญา
ระบุและว่าพวกเขาจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ผ่านอาณาเขตของตนไปยัง
กองกำลังของสมาชิกสันนิบาตที่ร่วมมือกันปกป้องพันธสัญญาของ
ลีก. สมาชิกของสันนิบาตผู้ใดฝ่าฝืนพันธสัญญาใดๆ ของสันนิบาตให้ประกาศได้
ที่จะไม่ได้เป็นสมาชิกของสันนิบาตอีกต่อไปโดยคะแนนเสียงของสภาที่เห็นพ้องต้องกันโดย
ตัวแทนของสมาชิกอื่นๆ ทั้งหมดในลีกที่เป็นตัวแทน

ข้อ 17.

ในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างสมาชิกของสันนิบาตกับรัฐซึ่งไม่ใช่สมาชิกของ
สันนิบาต หรือระหว่างรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกของสันนิบาต รัฐหรือรัฐ ไม่ใช่สมาชิกของ
ลีกจะได้รับเชิญให้ยอมรับภาระผูกพันของการเป็นสมาชิกในลีกเพื่อวัตถุประสงค์ของ
ข้อพิพาทดังกล่าว ตามเงื่อนไขที่คณะมนตรีเห็นสมควร หากรับคำเชิญดังกล่าว
บทบัญญัติของข้อ 12 ถึง 16 ให้บังคับใช้กับการปรับเปลี่ยนดังกล่าวตามที่อาจจะถือว่า
ที่จำเป็นโดยสภา เมื่อได้รับคำเชิญดังกล่าวแล้ว สภาจะตั้งขึ้นทันที
การสอบสวนถึงพฤติการณ์แห่งข้อพิพาทและแนะนำการดำเนินการดังกล่าวที่อาจดูดีที่สุดและ
ได้ผลมากที่สุดในสถานการณ์ หากรัฐที่ได้รับเชิญนั้นปฏิเสธที่จะยอมรับพันธกรณีของ
เป็นสมาชิกในสันนิบาตเพื่อวัตถุประสงค์ของข้อพิพาทดังกล่าว และจะต้องทำสงครามกับ
สมาชิกของสันนิบาต บทบัญญัติของข้อ 16 จะใช้บังคับกับรัฐที่รับ
การกระทำดังกล่าว หากทั้งสองฝ่ายโต้แย้งเมื่อได้รับเชิญปฏิเสธที่จะยอมรับภาระผูกพันของ
สมาชิกในสันนิบาตเพื่อความมุ่งประสงค์ของข้อพิพาทดังกล่าว คณะมนตรีอาจใช้มาตรการดังกล่าวและ
ให้คำแนะนำดังกล่าวเพื่อป้องกันการสู้รบและจะส่งผลให้เกิดการยุติของ
ข้อพิพาท.

ข้อ 18.

ทุกสนธิสัญญาหรือความผูกพันระหว่างประเทศที่ทำขึ้นหลังจากนี้โดยสมาชิกของสันนิบาตจะต้อง
จดทะเบียนกับสำนักเลขาธิการโดยทันทีและจะเผยแพร่โดยเร็วที่สุด เลขที่
สนธิสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศดังกล่าวจะมีผลผูกพันจนกว่าจะได้รับการจดทะเบียน

ข้อ 19.

สมัชชาอาจให้คำแนะนำในการพิจารณาใหม่โดยสมาชิกของสันนิบาต เป็นครั้งคราว
สนธิสัญญาที่ไม่มีผลบังคับใช้และการพิจารณาเงื่อนไขระหว่างประเทศซึ่ง
ความต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อความสงบสุขของโลก

ข้อ 20.

สมาชิกของสันนิบาตเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพันธสัญญานี้ได้รับการยอมรับว่าเป็นการยกเลิกทั้งหมด
ภาระผูกพันหรือความเข้าใจระหว่างกันซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวและอย่างจริงจัง
รับรองว่าพวกเขาจะไม่ทำภารกิจใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดดังกล่าวในภายหลัง
ในกรณีที่สมาชิกรายใดของสันนิบาตก่อนจะเข้าเป็นสมาชิกของสันนิบาตจะต้อง
ได้ทำภาระผูกพันใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกติกานี้มันจะเป็นหน้าที่ของ
สมาชิกจะดำเนินการตามขั้นตอนในทันทีเพื่อจัดหาให้พ้นจากภาระผูกพันดังกล่าว

ข้อ 21.

ไม่มีสิ่งใดในกติกานี้ที่จะถือว่ามีผลกระทบต่อความสมบูรณ์ของการนัดหมายระหว่างประเทศ เช่น
เป็นสนธิสัญญาอนุญาโตตุลาการหรือความเข้าใจในระดับภูมิภาคเช่นหลักคำสอนของมอนโรเพื่อประกัน
การรักษาความสงบ

ข้อ 22.

อาณานิคมและดินแดนเหล่านั้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสงครามตอนปลายได้เลิกอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐซึ่งแต่ก่อนปกครองพวกเขาและเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ยังไม่สามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองภายใต้สภาพที่หนักหน่วงของโลกสมัยใหม่นั้น ควรใช้หลักการที่ว่าความเป็นอยู่และการพัฒนาของคนดังกล่าวก่อให้เกิดความเชื่อถืออันศักดิ์สิทธิ์ของอารยธรรมและหลักประกันสำหรับการปฏิบัติงานของความไว้วางใจนี้ควรเป็นตัวเป็นตนในเรื่องนี้
พันธสัญญา วิธีที่ดีที่สุดในการให้ผลในทางปฏิบัติกับหลักการนี้คือการปกครองของเช่น
ประชาชนควรได้รับมอบหมายให้อยู่ในประเทศที่ก้าวหน้าซึ่งด้วยเหตุผลของทรัพยากรของพวกเขา, ประสบการณ์ของพวกเขา
หรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของพวกเขาสามารถรับผิดชอบได้ดีที่สุดและใครยินดีที่จะยอมรับ
มัน และว่าการปกครองนี้ควรจะใช้โดยพวกเขาในฐานะที่ได้รับคำสั่งในนามของสันนิบาต NS
ลักษณะของอาณัติต้องแตกต่างกันไปตามระยะการพัฒนาของประชาชน
สถานการณ์ทางภูมิศาสตร์ของดินแดน สภาพเศรษฐกิจของดินแดน และสถานการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
ชุมชนบางแห่งซึ่งเคยเป็นของจักรวรรดิตุรกีได้เข้าสู่ขั้นตอนของการพัฒนาแล้ว
ที่ซึ่งการดำรงอยู่ของพวกเขาในฐานะประเทศเอกราชสามารถรับรู้ได้ชั่วคราวภายใต้
การให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือด้านธุรการโดยผู้บังคับบัญชาจนกว่าจะถึงเวลาที่
ยืนอยู่คนเดียว ความปรารถนาของชุมชนเหล่านี้ต้องเป็นข้อพิจารณาหลักในการคัดเลือก
บังคับ ชนชาติอื่น ๆ โดยเฉพาะชาวแอฟริกากลาง อยู่ในขั้นที่
บังคับต้องรับผิดชอบการบริหารอาณาเขตภายใต้เงื่อนไขที่จะ
หลักประกันเสรีภาพทางมโนธรรมและศาสนา ขึ้นอยู่แต่เพียงการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและ
ศีลธรรม การห้ามมิให้มีการละเมิด เช่น การค้าทาส การค้าอาวุธ และการค้าสุรา และ
การป้องกันการสร้างป้อมปราการหรือฐานทัพทหารเรือและการทหาร
การฝึกคนพื้นเมืองเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ของตำรวจและการป้องกันดินแดน และจะ .ด้วย
รักษาโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับการค้าและการพาณิชย์ของสมาชิกรายอื่นของลีก มี
อาณาเขต เช่น แอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้และบางส่วนของหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ความเบาบางของประชากร หรือขนาดที่เล็ก หรือความห่างไกลจากศูนย์กลางของ
อารยธรรมหรือความต่อเนื่องทางภูมิศาสตร์ของอาณาเขตของอาณาเขตบังคับและอื่น ๆ
สถานการณ์สามารถจัดการได้ดีที่สุดภายใต้กฎหมายบังคับเป็นส่วนสำคัญของ
อาณาเขตภายใต้การคุ้มครองดังกล่าวข้างต้นเพื่อผลประโยชน์ของประชากรพื้นเมือง ใน
ทุกกรณีที่ได้รับมอบอำนาจ ผู้บังคับต้องจัดทำรายงานประจำปีต่อสภาโดยอ้างอิงถึง
ดินแดนที่มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบ ระดับอำนาจ การควบคุม หรือการบริหารที่จะดำเนินการ
โดยบังคับ ถ้ายังไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้โดยสมาชิกของสันนิบาต จะต้องชัดเจน
ในแต่ละกรณีโดยสภา คณะกรรมการถาวรจะจัดตั้งขึ้นเพื่อรับและ
ตรวจสอบรายงานประจำปีของภาคบังคับและให้คำแนะนำสภาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามอาณัติ

ข้อ 23.

ภายใต้และเป็นไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่มีอยู่หรือต่อจากนี้ไป
ได้รับการตกลงกัน สมาชิกของสันนิบาต: (ก) จะพยายามรักษาและรักษาความยุติธรรมและ
เงื่อนไขแรงงานที่มีมนุษยธรรมสำหรับบุรุษ ผู้หญิง และเด็ก ทั้งในประเทศของตนเองและในทั้งหมด
ประเทศที่ความสัมพันธ์ทางการค้าและอุตสาหกรรมของพวกเขาขยายออกไป และเพื่อจุดประสงค์นั้นจะ
ก่อตั้งและรักษาองค์กรระหว่างประเทศที่จำเป็น (b) ดำเนินการเพื่อให้ได้รับความยุติธรรม
การปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองในดินแดนภายใต้การควบคุมของพวกเขา © จะมอบความไว้วางใจให้ลีกด้วย
การกำกับดูแลทั่วไปในการดำเนินการตามข้อตกลงเกี่ยวกับการจราจรในสตรีและ
เด็กและการจราจรฝิ่นและยาอันตรายอื่นๆ (d) จะมอบความไว้วางใจให้ลีกกับ
การกำกับดูแลทั่วไปของการค้าอาวุธและเครื่องกระสุนปืนกับประเทศที่ควบคุม
การรับส่งข้อมูลนี้มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ร่วมกัน (จ) จะจัดให้มีการรักษาความปลอดภัยและรักษา
เสรีภาพในการสื่อสารและการขนส่งและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันเพื่อการพาณิชย์ของสมาชิกทุกคน
ของลีก. ในการนี้ ความจำเป็นพิเศษของภูมิภาคต่างๆ ได้ถูกทำลายล้างในช่วงสงครามของ
พ.ศ. 2457-2461 จะต้องระลึกไว้เสมอ (f) จะพยายามดำเนินการในเรื่องระหว่างประเทศ
ความกังวลในการป้องกันและควบคุมโรค

ข้อ 24.

ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสันนิบาต สำนักระหว่างประเทศทั้งหมดที่จัดตั้งขึ้นแล้ว
โดยสนธิสัญญาทั่วไปหากคู่สัญญาในสนธิสัญญาดังกล่าวยินยอม สำนักงานระหว่างประเทศดังกล่าวทั้งหมดและทั้งหมด
ค่าคอมมิชชั่นสำหรับกฎระเบียบในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศต่อไปนี้จะประกอบด้วย
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของลีก ในเรื่องผลประโยชน์ระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีการควบคุม
โดยอนุสัญญาทั่วไปแต่มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานระหว่างประเทศหรือ
ค่าคอมมิชชั่น สำนักเลขาธิการสันนิบาตจะต้องได้รับความยินยอมจากสภาและหากต้องการ
โดยคู่สัญญา รวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและจะให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ
ที่อาจจำเป็นหรือพึงประสงค์ สภาอาจรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายของ
สำนักเลขาธิการค่าใช้จ่ายของสำนักหรือค่านายหน้าใด ๆ ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ
ลีก.

ข้อ 25.

สมาชิกของสันนิบาตตกลงที่จะส่งเสริมและส่งเสริมการจัดตั้งและความร่วมมือของ
องค์กรกาชาดแห่งชาติโดยสมัครใจที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง
สุขภาพ การป้องกันโรค และการบรรเทาทุกข์ทั่วโลก

ข้อ 26.

การแก้ไขข้อตกลงนี้จะมีผลเมื่อให้สัตยาบันโดยสมาชิกของสันนิบาตซึ่ง
ผู้แทนประกอบด้วยสภาและสมาชิกส่วนใหญ่ของสันนิบาตซึ่ง
ผู้แทนประกอบเป็นสมัชชา การแก้ไขดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันสมาชิกของลีก
ซึ่งแสดงถึงการไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงดังกล่าว แต่ในกรณีนี้ ให้ยุติการเป็นสมาชิกสันนิบาต

ภาคผนวก

I. สมาชิกเดิมของลีกแห่งชาติผู้ลงนามในสนธิสัญญา
แห่งสันติภาพ

สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม โบลิเวีย บราซิล จักรวรรดิอังกฤษ
แคนาดา, ออสเตรเลีย, แอฟริกาใต้, นิวซีแลนด์, อินเดีย, จีน, คิวบา,
เอกวาดอร์, ฝรั่งเศส, กรีซ, กัวเตมาลา, เฮติ, เฮดจาซ, ฮอนดูรัส, อิตาลี,
ญี่ปุ่น, ไลบีเรีย, นิการากัว, ปานามา, เปรู, โปแลนด์, โปรตุเกส, รูมาเนีย,
SERB-CROAT-SLOVENE STATE, สยาม, เชคโค-สโลวาเกีย, อุรุกวัย

รัฐได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกติกา

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา, ชิลี, โคลัมเบีย, เดนมาร์ก, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์,
ปารากวัย เปอร์เซีย ซัลวาดอร์ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เวเนซูเอลา

ครั้งที่สอง เลขาธิการคนแรกของลีกแห่งชาติ

ผู้มีเกียรติ เซอร์ เจมส์ อีริค ดรัมมอนด์, K.C.M.G., C.B.

มาตรา 27-30 เขตแดนของเยอรมนี ส่วนที่ 2

ขอบเขตของประเทศเยอรมนี

ข้อ 27.

ขอบเขตของประเทศเยอรมนีจะถูกกำหนดดังนี้:

1. กับเบลเยียม:

จากจุดร่วมสู่พรมแดนทั้งสามของเบลเยียม ฮอลแลนด์ เยอรมนี และทางใต้
ทิศทาง: เขตแดนตะวันออกเฉียงเหนือของอาณาเขตเดิมของ Moresnet ที่เป็นกลางจากนั้นไปทางทิศตะวันออก
พรมแดนของ Kreis แห่ง Eupen จากนั้นเป็นพรมแดนระหว่างเบลเยียมกับ Kreis แห่ง Montjoie จากนั้น
พรมแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกของ Kreis แห่ง Malmedy ถึงทางแยกกับพรมแดนของ
ลักเซมเบิร์ก

2. กับลักเซมเบิร์ก:

พรมแดนของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2457 จนถึงพรมแดนติดกับฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2413

3. กับฝรั่งเศส:

เขตแดนของวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2413 จากลักเซมเบิร์กไปสวิตเซอร์แลนด์โดยมีการจองไว้ใน Article
48 ของมาตรา IV (ลุ่มน้ำซาร์) ของส่วนที่ III

4. กับสวิตเซอร์แลนด์:

ชายแดนปัจจุบัน.

5. กับออสเตรีย

พรมแดนของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2457 จากสวิตเซอร์แลนด์ถึงเชโกสโลวาเกียตามที่กำหนดไว้ในที่นี้

6. กับเชโก-สโลวาเกีย:

พรมแดนของวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2457 ระหว่างเยอรมนีและออสเตรียจากทางแยกกับเขตเก่า
เขตการปกครองที่แยกโบฮีเมียและจังหวัดอัปเปอร์ออสเตรียไปทางเหนือของ
จุดเด่นของจังหวัดเก่าแก่ของออสเตรีย Silesia ซึ่งอยู่ห่างจาก Neustadt ไปทางตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร

7. กับโปแลนด์:

จากจุดที่กำหนดไว้ข้างต้นจนถึงจุดที่จะตรึงบนพื้นดินประมาณ 2 กิโลเมตรทางทิศตะวันออกของ
Lorzendorf: แนวรบจะได้รับการแก้ไขตามมาตรา 88 ของสนธิสัญญาปัจจุบัน; ดังนั้น
ไปทางเหนือจนถึงจุดที่เขตการปกครองของพอสนาเนียข้ามแม่น้ำ
Bartsch: เส้นที่จะได้รับการแก้ไขบนพื้นออกจาก placcs ต่อไปนี้ในโปแลนด์: Skorischau,
ไรช์ทาล, เทรมบัตเชา, คุนเซนดอร์ฟ, ชไลส์, โกรส คอสซีล, ชไรเบอร์สดอร์ฟ, ริปปิน,
Furstlich-Niefken, Pavelau, Tscheschen, Konradau, Johallnisdorf, Modzenowe, Bogdaj และใน
เจอร์มานี่ : ลอร์เซนดอร์ฟ, คอลวิทซ์, กลาวเช, ดัลเบอร์สดอร์ฟ, รีเซวิตซ์, สตราดัม, กรอส วาร์เทนเบิร์ก,
คราเชน, นอย มิทเทลวาลด์, โดมาสลาวิตซ์, เวเดลสดอร์ฟ, เชสเชน แฮมเมอร์; ดังนั้น
แนวเขตการปกครองของพอสนาเนียไปทางตะวันตกเฉียงเหนือจนถึงจุดที่ตัดราวิตช์-
รถไฟ Herrnstadt; จากนั้นจนถึงจุดที่เขตการปกครองของพอสนาเนียตัด
ถนน Reisen-Tschirnau: เส้นสำหรับแก้ไขบนพื้นดินผ่านตะวันตกของ Triebusch และ Gabel และ
ทางตะวันออกของ Saborwitz; ดังนั้นเขตการปกครองของพอสนาเนียถึงทางแยกกับตะวันออก
ขอบเขตการบริหารของ Kreis of Fraustadt; จากนั้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือถึงจุด
เลือกบนถนนระหว่างหมู่บ้าน Unruhstadt และ Kopnitz: เส้นที่จะได้รับการแก้ไขใน
พื้นดินไปทางตะวันตกของไกเยอร์สดอร์ฟ, เบรนโน, เฟเลน, อัลท์คลอสเตอร์, คลีเบล และทางตะวันออกของอุลเบอร์สดอร์ฟ
Buchwald, Ilgen,Weine, Lupitze, Schwenten: จากนั้นไปทางเหนือไปทางเหนือสุด
จุดทะเลสาบ Chlop: เส้นที่จะยึดกับพื้นตามเส้นมัธยฐานของทะเลสาบ NS
เมืองและสถานี Bentschen อย่างไรก็ตาม (รวมถึงทางแยกของสาย
Schwiebus-Bentschen และ Zullichau-Bentschen) ที่เหลืออยู่ในดินแดนโปแลนด์ ดังนั้นใน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังจุดเชื่อมต่อของเขต Kreise of Schwerin
Birnbaum และ Meseritz: เส้นสำหรับยึดบนพื้นทางทิศตะวันออกของ Betsche; ดังนั้นใน
ไปทางเหนือตามแนวชายแดนที่แยก Kreise ของ Schwerin และ Birnbaum จากนั้นใน
ทิศตะวันออกมุ่งสู่พรมแดนด้านเหนือของพอสนาเนียไปยังจุดที่ตัดแม่น้ำเน็ตเซ
จากนั้นต้นน้ำก็ถึงจุดบรรจบกับ Kadow: เส้นทางของ Netze; จากนั้นต้นน้ำถึง a
ชี้ให้เลือกประมาณ 6 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Schneidemuhl: เส้นทาง Kuddow; ดังนั้น
ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไปยังจุดใต้สุดของ reentant ของพรมแดนทางเหนือของ Posnania
ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางตะวันตกของสตาห์เรน: มีเส้นสำหรับยึดกับพื้น ออกจาก
SchneidemuhlKonitz ทางรถไฟในบริเวณนี้ทั้งหมดอยู่ในดินแดนเยอรมัน; ดังนั้นขอบเขตของ
พอสนาเนียไปทางตะวันออกเฉียงเหนือถึงจุดเด่น มันอยู่ห่างจาก Flatow ไปทางตะวันออกประมาณ 15 กิโลเมตร;
จากนั้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงจุดที่แม่น้ำคะมิออนกะมาบรรจบกับพรมแดนด้านใต้ของ
Kreis แห่ง Konitz ประมาณ 3 กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของ Grunau: เส้นที่จะได้รับการแก้ไขบนพื้นดินออก
สถานที่ต่อไปนี้ไปยังโปแลนด์: Jasdrowo, Gr. Lutau, Kl. Lutau, Wittkau และเยอรมนี: Gr.
บุตซิก, ซิสโกโว, แบตโทรว์, บ็อค, กรูเนา; ดังนั้นในทิศตะวันตกเฉียงเหนือเขตแดนระหว่าง
Kreise แห่ง Konitz และ Schlochau จนถึงจุดที่เขตแดนนี้ตัดแม่น้ำ Brahe; ดังนั้นเพื่อ
จุดบนพรมแดนของ Pomerania 15 กิโลเมตรทางตะวันออกของ Rummelsburg: เส้นที่จะได้รับการแก้ไขบน
พื้นดินออกจากสถานที่ต่อไปนี้ในโปแลนด์: Konarzin, Kelpin, Adl. Briesen และในเยอรมนี:
Sampohl, Neuguth, สไตน์ฟอร์ต, Gr. ปีเตอร์เคา; แล้วอาณาเขตของพอเมอราเนียไปทางทิศตะวันออก
ถึงทางแยกที่มีพรมแดนระหว่าง Kreise of Konitz และ Schlochau; จากนั้นไปทางเหนือ
เขตแดนระหว่าง Pomerania และ West Prussia จนถึงจุดที่แม่น้ำ Rheda ประมาณ 3
กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Gohra ที่แม่น้ำนั้นเชื่อมกับแม่น้ำสาขาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ดังนั้น
ไปยังจุดที่จะเลือกอยู่ในโค้งของแม่น้ำปิอาสนิทซ์ประมาณ 1 1/2 กิโลเมตรทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
Warschkau: เส้นที่จะยึดกับพื้น ดังนั้นแม่น้ำนี้ปลายน้ำแล้วเส้นมัธยฐานของ
ทะเลสาบซาร์โนวิตซ์ จากนั้นเป็นเขตแดนเก่าแก่ของปรัสเซียตะวันตกจนถึงทะเลบอลติก 8. กับเดนมาร์ก:

พรมแดนจะได้รับการแก้ไขตามมาตรา 109 ถึง III ของส่วนที่ III มาตรา XII
(ชเลสวิก).

ข้อ 28.

เขตแดนของปรัสเซียตะวันออก โดยมีเขตสงวนในหมวดที่ 9 (ปรัสเซียตะวันออก) ของส่วนที่ 3
จะกำหนดได้ดังนี้ จากจุดบนชายฝั่งทะเลบอลติก ประมาณ 1 1/2 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบสถ์ Probbernau ประมาณ 159° ตะวันออก จากทิศเหนือจริง: มีเส้นที่ต้องแก้ไข
พื้นดินประมาณ 2 กิโลเมตร; จึงเป็นเส้นตรงไปยังแสงที่โค้งเอลบิง
ช่องในละติจูดประมาณ 54° 19 1/2' เหนือ ลองจิจูด 19° 26' ทางตะวันออกของกรีนิช; ดังนั้นเพื่อ
the easternmost mouth of the Nogat River at a bearing of approximately 209° East from true North;
thence up the course of the Nogat River to the point where the latter leaves the Vistula
(Weichsel);thence up the principal channel of navigation of the Vistula, then the southern boundary
of the Kreis of Marienwerder, then that of the Kreis of Rosenberg eastwards to the point where it
meets the old boundary of East Prussia, thence the old boundary between East and West Prussia,
then the boundary between the Kreise of Osterode and Neidenburg, then the course of the river
Skottau downstream, then the course of the Neide upstream to a point situated about 5 kilometres
west of Bialutten being the nearest point to the old frontier of Russia; thence in an easterly direction
to a point immediately south of the intersection of the road Neidenburg-Mlava with the old frontier
of Russia: a line to be fixed on the ground passing north of Bialutten; thence the old frontier of
Russia to a point east of Schmalleningken, then the principal channel of navigation of the Niemen
(Memel) downstream, then the Skierwieth arm of the delta to the Kurisches Haff; thence a straight
line to the point where the eastern shore of the Kurische Nehrung meets the administrative boundary
about 4 kilometres south-west of Nidden; thence this administrative boundary to the western shore
of the Kurische Nehrung.

ARTICLE 29.

The boundaries as described above are drawn in red on a one-in-a- million map which is annexed to
the present Treaty (Map No. 1). [See Introduction.] In the case of any discrepancies between the
text of the Treaty and this map or any other map which may be annexed, the text will be final.

ARTICLE 30.

In the case of boundaries which are defined by a waterway, the terms "course" and "channel" used
in the present Treaty signify: in the case of non-navigable rivers, the median line of the waterway or
of its principal arm, and, in the case of navigable rivers, the median line of the principal channel of
navigation It will rest with the Boundary Commissions provided by the present Treaty to specify in
each case whether the frontier line shall follow any changes of the course or channel which may
take place or whether it shall be definitely fixed by the position of the course or channel at the time
when the present Treaty comes into force.


View previous versions of Office files

Version history in Office only works for files stored in OneDrive or SharePoint in Microsoft 365. For more info, see Save a document to your OneDrive.

Open the file you want to view.

คลิก ไฟล์ > Info > Version history.

Select a version to open it in a separate window.

If you want to restore a previous version you've opened, select Restore.

Open the file you want to view.

ไปที่ ไฟล์ > ประวัติศาสตร์.

บันทึก: ถ้าไม่เห็น ประวัติศาสตร์ on your navigation pane it's possible that you actually have a subscription version of Office. เลือก Info button on the navigation pane and see if you can access Version History there.

Select a version to open it in a separate window.

Open the file you want to view.

If you're using Microsoft 365 for Mac, select the name of the document on the title bar of the application, then select Browse Version History.

If you're using Office 2016 or 2019 for Mac, select ไฟล์ > Browse Version History.

Select a version to open it in a separate window.

Open the file you want to view.

ไปที่ ไฟล์ > Info > ประวัติเวอร์ชัน.

Select a version to open it.

If you want to restore a previous version you've opened, select Restore.

บันทึก: If you sign in with a personal Microsoft account, you can retrieve the last 25 versions. If you sign in with a work or school account, the number of versions will depend on your library configuration.

SharePoint in Microsoft 365 versioning

If you work in a SharePoint in Microsoft 365 environment you have some powerful versioning tools at your fingertips. SharePoint in Microsoft 365 libraries offer version tracking, sharing, and recycle bin storage when you delete something. For more info on versioning in SharePoint in Microsoft 365, see:


How to turn on printed documents history on your Windows 10 computer

1. In the search bar at the bottom-left of your screen, type "Event Viewer." Click on the Event Viewer icon when it appears.

2. Click the arrow next to "Applications and Services Logs" in the left sidebar.

3. In the expanded menu, click to expand "Microsoft."

4. Click to expand "Windows."

5. The list that appears is ordered alphabetically. Scroll down to "P" and click "PrintService."

6. Right-click on "Operational" and select "Properties."

8. When finished, click "Apply," then click "OK" when the changes are finished applying.


Document history for Amazon EKS

The following table describes the major updates and new features for the Amazon EKS User Guide. We also update the documentation frequently to address the feedback that you send us.

A list of all Amazon EKS IAM managed policies and changes that have been made to them since June 17, 2021.

You can now use security groups for pods with Fargate, in addition to using them with Amazon EC2 nodes.

Amazon EKS can now help you manage the CoreDNS and kubeproxy Amazon EKS add-ons for your cluster.

Added Kubernetes version 1.20 support for new clusters and version upgrades.

You can now use the AWS Load Balancer Controller to create Elastic Load Balancers using instance or IP targets.

Amazon EKS now supports adding note taints to managed node groups.

Amazon EKS now supports adding envelope encryption to existing clusters.

Added Kubernetes version 1.19 support for new clusters and version upgrades.

OIDC identity providers can be used with, or as an alternative to AWS Identity and Access Management (IAM).

You can now view details about your managed, self-managed, and Fargate nodes and your deployed Kubernetes workloads in the AWS Management Console.

You can now deploy multiple Spot or On-Demand Instance types to a managed node group.

You can manage add-ons yourself, or let Amazon EKS control the launch and version of an add-on through the Amazon EKS API for clusters running Kubernetes version 1.18 with platform version eks.3 or later.

You can now share an AWS Application Load Balancer across multiple Kubernetes Ingresses. In the past, you had to deploy a separate Application Load Balancer for each Ingress.

You can now deploy a network load balancer (NLB) with IP targets. This enables you to use an NLB to load balance network traffic to Fargate pods and directly to pods running on Amazon EC2 nodes.

Added Kubernetes version 1.18 support for new clusters and version upgrades.

You can now specify a custom CIDR block that Kubernetes will assign service IP addresses from.

You can now associate different security groups to some of the individual pods running on many Amazon EC2 instance types.

You can now deploy nodes running Bottlerocket .

You can now launch Arm nodes in managed and self-managed node groups.

You can now deploy a managed node group using an Amazon EC2 launch template. The launch template can specify a custom AMI, if you choose.

You can now use Amazon EFS with AWS Fargate.

New platform version with security fixes and enhancements, including UDP support for services of type LoadBalancer when using NLB with Kubernetes 1.15 or later. For more information, see the Allow UDP for AWS NLB issue on GitHub.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Africa (Cape Town) ( af-south-1 ) and Europe (Milan) ( eu-south-1 ) Regions.

AWS Fargate provides CloudWatch usage metrics which provide visibility into your accounts usage of Fargate On-Demand resources.

Added Kubernetes version 1.17 support for new clusters and version upgrades.

You can create and manage App Mesh resources from within Kubernetes. The controller also automatically injects the Envoy proxy and init containers into pods that you deploy.

You can add Amazon EC2 Inf1 nodes to your cluster.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the AWS GovCloud (US-East) ( us-gov-east-1 ) and AWS GovCloud (US-West) ( us-gov-west-1 ) Regions.

Kubernetes version 1.12 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.12 clusters to version 1.13 or higher in order to avoid service interruption.

Added Kubernetes version 1.16 support for new clusters and version upgrades.

Added the AWSServiceRoleForAmazonEKS service-linked role.

Added Kubernetes version 1.15 support for new clusters and version upgrades.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Beijing ( cn-north-1 ) and Ningxia ( cn-northwest-1 ) Regions.

Added topic for installing the Amazon FSx for Lustre CSI Driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Amazon EKS now enables you to restrict the CIDR ranges that can communicate to the public access endpoint of the Kubernetes API server.

Amazon EKS now enables you to resolve the private access endpoint of the Kubernetes API server from outside of a VPC.

Amazon EKS now supports creating clusters on AWS Outposts.

Amazon EKS Kubernetes clusters now support running pods on Fargate.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Canada (Central) ( ca-central-1 ) Region.

Amazon EKS managed node groups automate the provisioning and lifecycle management of nodes (Amazon EC2 instances) for Amazon EKS Kubernetes clusters.

New platform versions to address CVE-2019-11253 .

Kubernetes version 1.11 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.11 clusters to version 1.12 or higher in order to avoid service interruption.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the South America (São Paulo) ( sa-east-1 ) Region.

Amazon EKS clusters running Kubernetes version 1.14 now support Windows workloads.

Added a chapter to cover some of the different types of Kubernetes autoscaling that are supported on Amazon EKS clusters.

Updated topic for installing the Kubernetes Dashboard on Amazon EKS clusters to use the beta 2.0 version.

Added topic for installing the Amazon EFS CSI Driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Added topic for retrieving the Amazon EKS optimized AMI ID using an Amazon EC2 Systems Manager parameter. The parameter eliminates the need for you to look up AMI IDs.

Manage tagging of your Amazon EKS clusters.

Added topic for installing the Amazon EBS CSI driver on Kubernetes 1.14 Amazon EKS clusters.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address CVE-2019-9512 and CVE-2019-9514 .

Amazon EKS discontinued support for Kubernetes version 1.11 on November 4, 2019.

Added Kubernetes version 1.14 support for new clusters and version upgrades.

With IAM roles for service accounts on Amazon EKS clusters, you can associate an IAM role with a Kubernetes service account. With this feature, you no longer need to provide extended permissions to the node IAM role so that pods on that node can call AWS APIs.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Middle East (Bahrain) ( me-south-1 ) Region.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Asia Pacific (Hong Kong) ( ap-east-1 ) Region.

Kubernetes version 1.10 is no longer supported on Amazon EKS. Please update any 1.10 clusters to version 1.11 or higher in order to avoid service interruption.

The AWS ALB Ingress Controller for Kubernetes is a controller that triggers the creation of an Application Load Balancer when ingress resources are created.

Removing unnecessary kubectl binary from AMIs.

Added Kubernetes version 1.13 support for new clusters and version upgrades.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the vulnerabilities described in AWS-2019-005 .

Amazon EKS stopped supporting Kubernetes version 1.10 on July 22, 2019.

New platform version for Kubernetes 1.11 and 1.10 clusters to support custom DNS names in the Kubelet certificate and improve etcd performance.

This getting started guide helps you to install all of the required resources to get started with Amazon EKS using eksctl , a simple command line utility for creating and managing Kubernetes clusters on Amazon EKS.

The aws eks get-token command was added to the AWS CLI so that you no longer need to install the AWS IAM Authenticator for Kubernetes to create client security tokens for cluster API server communication. Upgrade your AWS CLI installation to the latest version to take advantage of this new functionality. For more information, see Installing the AWS Command Line Interface in the AWS Command Line Interface User Guide.

New platform version for Kubernetes 1.12 clusters to support custom DNS names in the Kubelet certificate and improve etcd performance. This fixes a bug that caused node Kubelet daemons to request a new certificate every few seconds.

Added topic for deploying Prometheus to your Amazon EKS cluster.

Amazon EKS control plane logging makes it easy for you to secure and run your clusters by providing audit and diagnostic logs directly from the Amazon EKS control plane to CloudWatch Logs in your account.

Added Kubernetes version 1.12 support for new clusters and version upgrades.

Added documentation for getting started with App Mesh and Kubernetes.

Added documentation for disabling public access for your Amazon EKS cluster's Kubernetes API server endpoint.

The Kubernetes Metrics Server is an aggregator of resource usage data in your cluster.

These open source projects extend the functionality of Kubernetes clusters running on AWS, including clusters managed by Amazon EKS.

The helm package manager for Kubernetes helps you install and manage applications on your Kubernetes cluster. This topic helps you install and run the helm and tiller binaries locally so that you can install and manage charts using the helm CLI on your local system.

New platform version updating Amazon EKS Kubernetes 1.11 clusters to patch level 1.11.8 to address CVE-2019-1002100 .

Amazon EKS has increased the number of clusters that you can create in a Region from 3 to 50.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (London) ( eu-west-2 ), Europe (Paris) ( eu-west-3 ), and Asia Pacific (Mumbai) ( ap-south-1 ) Regions.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the vulnerability described in ALAS-2019-1156 .

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the CVEs referenced in ALAS2-2019-1141 .

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Asia Pacific (Seoul) ( ap-northeast-2 ) Region.

Amazon EKS region expansion

Amazon EKS is now available in the following additional regions: Europe (Frankfurt) ( eu-central-1 ), Asia Pacific (Tokyo) ( ap-northeast-1 ), Asia Pacific (Singapore) ( ap-southeast-1 ), and Asia Pacific (Sydney) ( ap-southeast-2 ).

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (Stockholm) ( eu-north-1 ) Region.

New platform version updating Kubernetes to patch level 1.10.11 to address CVE-2018-1002105 .

The Application Load Balancer ingress controller releases version 1.0.0 with formal support from AWS.

The Amazon VPC CNI plugin for Kubernetes version 1.2.1 now supports custom network configuration for secondary pod network interfaces.

Amazon EKS platform version 1.10-eks.2 now supports MutatingAdmissionWebhook and ValidatingAdmissionWebhook admission controllers.

Canonical has partnered with Amazon EKS to create node AMIs that you can use in your clusters.

Amazon EKS has added the update-kubeconfig to the AWS CLI to simplify the process of creating a kubeconfig file for accessing your cluster.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMIs (with and without GPU support) to provide various security fixes and AMI optimizations.

Amazon EKS Region expansion

Amazon EKS is now available in the Europe (Ireland) ( eu-west-1 ) region.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to use a new AWS CloudFormation node template and bootstrap script . In addition, a new Amazon EKS optimized AMI with GPU support is available.

Amazon EKS has updated the Amazon EKS optimized AMI to address the CVEs referenced in ALAS2-2018-1058 .

Amazon EKS has open-sourced the build scripts that are used to build the Amazon EKS optimized AMI. These build scripts are now available on GitHub.


Documents - History

Figure 15.70. Document History dialog

The History Dialog displays the list of the documents you have opened in previous sessions. It is more complete than the list you get with the “ Open Recent ” command.

4.3.1. Activating the Dialog

The “ History ” dialog is a dockable dialog see the section Section 2.3, “Dialogs and Docking” for help on manipulating it.

From an image menu: Windows → Dockable Dialogs → Document History .

From the Tab menu in any dockable dialog by clicking on and selecting Add Tab → Document History .

From the image Menu bar through: File → Open Recent → Document History .

4.3.2. Using the Document History dialog

The scroll bar allows you to browse all images you have opened before.

In the Tab menu for the “ Document History ” dialog, you can choose between View as Grid and View as List . In Grid mode, the documents are laid out in a rectangular array. In List mode, they are lined up vertically, with each row showing a thumbnail of the contents of the image, its name, and its pixel dimensions.

Ctrl + NS opens a search field. See View as List View as Grid

ใช้ Open the selected entry button or Open Image command of the dialog's context menu, to open the image you have selected. กับ Shift key pressed, it raises an image hidden behind others. กับ Ctrl key pressed, it opens the Open Image dialog.

ใช้ Remove the selected entry button or Remove Entry command of the dialog's context menu, to remove an image from the History dialog. The image is removed from the recently open images list also. But the image itself is not deleted.

ใช้ Clear the entire file history button or Clear History command of the dialog's context menu, to remove all the files from the history.

ใช้ Recreate Preview button or Recreate Preview command of the dialog's context menu, to update preview in case of change. กับ Shift key pressed, it acts on all previews. กับ Ctrl key pressed, previews that correspond to files that can't be found out, are deleted.


How To Check Your Printed Documents History On Windows 10

There will be many instances when it is useful to know what has been printed from a certain computer. You can find out everything that you’re about to print and you will also know how to view what you’ve already printed — whether it was recent or a long time ago.

You can also check to see if anyone else has been printing from your computer without your permission.

How To Access Your Print Queue

Viewing your print queue allows you to see the document that you’re about to print. This comes in handy if you think you’ve accidentally sent the wrong file to your print queue.

If you did send the wrong file to your printing list, you will end up wasting time, ink, and paper. การแก้ไขปัญหา? Check your print queue to be 100% certain.

 • First, press the Windows button and search for Printers & scanners. Once it shows up, launch this.

 • Then select the name of your printer. Click on it to open a menu just under it. Then choose Open queue.

 • เมื่อคุณคลิก Open queue, a window will pop up. There, you will see a list of what’s about to go through your printer. You will also get to view a recent print job.

The print queue provides you with all the information that you need regarding the documents that are and were on your queue. This includes the Document Name, Status, และ ขนาด.

How To View Your Recent Print History

Even though your printer’s queue lets you view print jobs, it’s limited to recent documents. If you want a complete log of all recently printed documents, you’re out of luck. You can’t count on your printer’s queue for this.

But luckily, there’s a workaround. Instead of going to your printer’s queue, you can turn to the Event Manager.

 • Type in eventvwr.msc. Then click ตกลง. Doing this will confirm the action and run the task.

This grants access to the Event Viewer. This program allows you (and all the administrators and users of your computer) to access event logs on a remote machine.

While using วิ่ง is easy, there is an alternative. That is to launch Event Viewer directly from the start menu.

 • Once you expand Windows, you will reveal lots of items. Fortunately, this list is alphabetical and therefore makes the hunt easy. So scroll down to ‘P’ and find PrintService. Then select this option.

 • เลือก Operational. Right-click on it and from the selection, go with คุณสมบัติ.

 • There, go to the ทั่วไป tab. Look for Enable logging. Beside it is a box for that allows relevant information to be recorded.

 • Once you’re done, click Apply. Then hit ตกลง to save the changes and close the window.

From this point on, you will have a record of future print jobs. Anytime you want, you can view this record.

 • To see it in action, simply launch the PrintService folder. Right-click on it and select Open Saved Log.

 • Once you open this, you will see a list of logs from the moment you enabled logging. Or you can just launch Event Viewer and select Open Saved Log.

How To Check Your Printing History

Enabling your system to record future printing jobs is one useful function. But what if you want to look back on what you have already printed since the beginning of time?

If you’re on Windows 10, it’s not going to be a problem. Just follow these simple steps.

 • There, scroll down to the Related settings ส่วน. Next, you need to fire up Print server properties.

 • On this tab, you can check your spool folder. You should also check the boxes that say the following: Show informational notifications for local printers และ Show informational notifications for network printers.
 • To save the changes, click Apply. Now, select ตกลง.

Christopher Jan Benitez is a freelance writer for hire who provides actionable and useful web content to small businesses and startups. In his spare time, he religiously watches professional wrestling and finds solace in listening to '80s speed metal. Read Christopher's Full Bio


1 Correct Answer

Please sure you have kept "Attach audit report to completed documents" to "Always".

Thank you, Aadesh. I have selected "Always" in this section but the Document History is sent as a separate document and not included in the signed document. Is there another selection I need to make to have Document History be included as the last page(s) of the signed document?

When I select Account Settings, I only see Signature Preferences and External Archive. I don't see the rest of the list items here.

Please be informed this feature is only available in Adobe Sign Business & Enterprise accont. And I suppose you are logged into an Individual account.

Please click on the (?) Symbol at the top right corner of your account & open a support ticket or chat, our technical support team will help you to make the required changes throught the backend tool.

This used to work for professional adobe sign accounts. I remember having documents with the audit trail attached. When was this ability removed from the Adobe Acrobat Pro subscribers?

Ok, I did a little more digging. Thankfully the audit trail page at the end of the document IS available still to Adobe Acrobat Professional subscribers when they use Adobe Sign (send for Signature)!

After all parties sign a document using Adobe Sign, an email is sent to the appropriate parties containing the completed document as an online link AND as an attachment in the email . The audit trail page is only included in the document itself when viewing the file that is attached in the email . If the user attempts to view the file using the online link, then the audit trail page will not be available.

This is a screenshot of a document being previewed using the online web link. It will only show the audit trail in a separate scrollable window pane , or in the downloadable " audit report " but not in the actual document .

However, when the file is downloaded FROM THE EMAIL that is sent the audit trail will be at the end of the document (the last page).


1944&mdashServiceman&rsquos Readjustment Act

Millions of servicemen returning from World War II faced financial and employment challenges: there were too many men looking for work for the number of jobs available. FDR signed the Serviceman&rsquos Readjustment Act, more commonly known as the GI Bill, as a way to alleviate some of the problems.

The Serviceman&rsquos Readjustment Act is largely responsible for the economic boom of the 1950s. Veterans were able to attend college and enter the middle class at rates far faster than any generation before or since. Housing allowances caused a sharp increase in home ownership, and a rosy economic future led to the baby boom.


This collection includes more than 1,300 documents consisting of national estimates, intelligence memo, daily updates, and summaries of foreign media concerning developments on the Korean Peninsula during 1947 - 1954. The release of this collection, which coincides with the 60th anniversary of the start of the war, makes available to the public the largest collection of Agency documents released on this issue. The release of these documents is in conjunction with the conference, "New Documents and New Histories: Twenty-First Century Perspectives on the Korean War," co-hosted by the Harry S. Truman Presidential Library and the CIA in Independence, Missouri.

The Czechoslovak crisis began in January 1968. The Czech communist leadership embarked on a program of dramatic liberalization of the political, economic, and social orders. These reforms triggered increasing Soviet concerns culminating in the invasion of 21 August 1969. This collection of documents pertains to these issues, the responses and analysis of this event in history.


ดูวิดีโอ: วธการสรางเอกสาร ประวตสวนตว